compiler: <span>White (Thomas)</span>

MOZART

Tune Publication: Thomas B. White and Edward L. White, Washington Harmony, second edition (Newburyport: Thomas B. White, 1836), 24. European Source: W. A. Mozart, Le Nozze di Figaro, Aria: “Se vuol ballare” Tim Lovelace, Piano Print/Download Score Print/Download Score in …

css.php